««

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

I. За Администратора на лични данни:

Администратор на лични данни по смисъла на Общ регламент за защита на личните данни (Регламент 679/2016г.), наричан за краткост „Регламента“, в държавите-членки на ЕС, както и на база други разпоредби на вътрешните законодателства е:

„ЛАЙТХАУС ГОЛФ ЕНД СПА ХОТЕЛ“ АД, ЕИК 201667372
България
Адрес: гр. София, р-н Възраждане, бул. “Ал. Стамболийски” №55, ет.3, офис 5
Имейл: info@lighthousegolfresort.com
Телефон: (+359) 0700 20 366
Интернет страница: http://www.lighthousegolfresort.com/

II. Контакт с Длъжностното лице по защита на данните

В случай, че имате въпроси относно обработката на Ваши лични данни или желаете да упражните правата си като субект на лични данни съгласно Регламента, молим да се свържете с Длъжностното лице по защита на данните в Дружеството на:

Име: Веселин Милков Чолаков
Адрес: гр. Стара Загора, бул. Славянски № 57
Имейл: dpo@lighthousegolfresort.com

III. Обща информация за обработването на лични данни

1. Обхват на обработката на лични данни

В областта на туризма и предоставянето на туристически услуги, обработването на лични данни е необходимо, както за изпълнение на законови задължения на страните по правоотношенията, така и за правилното и пълно изпълнение на услугите, които предлагаме и на предмета на договорите, които сключваме. Без тези лични данни, „ЛАЙТХАУС ГОЛФ ЕНД СПА ХОТЕЛ“ АД не би могло да обезпечи пълното, качествено и законосъобразно изпълнение на задълженията си, както и да защити интересите на субектите на данни.

2. Цели и основания за обработване:

2.1. Декларираме, че събираните лични данни ще бъдат само и единствено използвани за следните цели:

 • Преддоговорна и текуща идентификация;
 • Изпълнение на права и задължения по и във връзка с договор;
 • Уреждане на спорове – извънсъдебни и съдебни;
 • Маркетингови цели ( в случай, че сте дали изричното си съгласие за това );
 • Превенция и прилагане на мерките срещу финансиране на тероризма и „пране“ на парични средства;
 • Статистика, отчети и справки свързани с конкретния договор;
 • Превенция срещу измами и злоупотреба с лични данни;
 • Законови задължения за представяне на данни на надзорни, съдебни, регулаторни, държавни и местни органи и институции;
 • Административно обслужване по горепосочените цели;

„ЛАЙТХАУС ГОЛФ ЕНД СПА ХОТЕЛ“ АД не извършва процеси на автоматизирано вземане на решения,
включително профилиране, което, по смисъла на Регламента се състои от всякакви форми на автоматизирано обработване на лични данни за оценка на личните аспекти във връзка с дадено физическо лице, по-специално анализирането или прогнозирането на различни аспекти, имащи отношение към резултатите в работата на субекта на данни, икономическото състояние, здравето, личните предпочитания или интереси, благонадеждността или поведението, местоположението или движенията, когато то поражда правни последствия по отношение на лицето или го засяга също толкова значително. 

При необходимост да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата Декларация, ще Ви представим нова такава и когато е необходимо, ще изискваме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

2.2. Основания за обработване:

 • Ако получим съгласие на субекта на данните по отношение някои от горепосочените цели, то чл. 6, т.1, буква а) от Регламента ни дава право да обработваме посочените данни;
 • Когато се обработват лични данни, които са необходими за попълване на договор, в който съответното лице е страна по договора. Дружеството действа на договорно основание за това по чл. 6, т.1 буква б) от Регламента.
 • Aко е необходимо да обработваме лични данни, за да удовлетворим нормативно задължение, на което се подчинява нашето дружество – чл. 6, т.1 буква в) от Регламента;
 • Aко жизненоважни интереси на заинтересованото лице или на друго физическо лице налагат обработването на лични данни – чл. 6, т.1, буква г) от Регламента;
 • Ако обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора – чл. 6, т.1, буква д) от Регламента;
 • Ако обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, по-специални когато субектът на данните е дете – чл. 6, т.1. буква е) от Регламента;

IV. Кои Ваши лични данни събираме и ползваме

С оглед Регламента като администратор на лични данни обработваме само личните данни, които са нужни за посочените в Раздел III цели, а именно:

1. Категория „Общи“ или „Обикновенни“ лични данни, които обработваме:

 • Име, презиме, фамилия;
 • ЕГН, ЛНЧ или друг официален и универсален идентификатор(номер на паспорт, номер на лична карт и други);
 • Националност;
 • Постоянен, настоящ адрес, адрес за комуникация;
 • Електронна поща;
 • Телефонен номер;
 • Регистрационни данни за МПС;
 • Семейно положение
 • Данни свързани с упражняването на права на субекта на данните;
 • IP адрес;
 • Данни за кредитни/дебитни карти.

2. Категория „Специални“ или „Чувствителни“ лични данни:

 • Данни за здравословно състояние;
 • Хранителни режими

В случай на обработване на „Специални“ или респ. „Чувствителни“ данни, то се изисква изрично съгласие от субекта на данни.

V. Източници на информация

При събирането на лични данни Администратора използва следните източници:

 • Общественодостъпни източници на информация;
 • Предоставена информация лично от субекта на данни на физически носител или представена устно, писмено или по електронен път;
 • Предоставена информация по договор с друг Администратор на лични данни, в качеството ни на Обработващ;

VI. Организации/лица, които е възможно да получат личните Ви данни

В определени случаи, за постигане на целите посочени в Раздел III, може да се наложи да предоставим личните Ви данни на:

1. Държавни и местни органи и институции– НАП, МВР, КЗЛД, КФН, съд, прокуратура, следствени органи, общински служби и др.;
2. Външни вещи лица и експерти, участващи в обслужването и/или изпълнението на права и задължения по сключения Ви договор;
3. Всички оправомощени служители в „ЛАЙТХАУС ГОЛФ ЕНД СПА ХОТЕЛ“ АД, които са на длъжност позволяваща обработката на лични данни;
4. Всички организации и лица, които се нуждаят от предоставената информация за постигане на договорните цели;

Всички трети страни, които в определени случаи може да получат данните Ви ще са изрично задължени да пазят и обработват същите съобразно изискванията на Регламента и когато е приложимо Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове.

Дружеството декларира, че не възнамерява да предоставя личните Ви данни на трети лица извън ЕС. В случай на отчетена необходимост от такова предоставяне, същото ще бъде извършено съобразно изискванията на Регламента, при спазване на всички мерки за безопасност и утвърдените в Дружеството процедури.

VII. Период на съхраняване на данните

„ЛАЙТХАУС ГОЛФ ЕНД СПА ХОТЕЛ“ АД ще съхранява Вашите лични данни не повече от нормативно установения или договорно определения срок, но не повече от 5 години при липса на нормативно установените срокове, като данните ще бъдат съхранявани при спазване на всички изисквания на Регламента. Можете да прочетете повече за това, как ще използваме и съхраняваме Вашите лични данни на интернет страницата ни: http://www.lighthousegolfresort.com/ линк към частта с документа, където ще намерите Политика за защита на личните данни на Дружеството, в която са описани процесите и условията за ползване и съхранение на лични данни, както и Информационните съобщения по чл. 13 и чл. 14 от Регламента.

VIII. Вашите права като субект на личните данни

Във всеки момент, докато обработваме личните ви данни, Вие имате следните права:

 • имате право да поискате копие от Вашите лични данни от „ЛАЙТХАУС ГОЛФ ЕНД СПА ХОТЕЛ“ АД и право на достъп по всяко време до личните си данни;
 • имате право да поискате от „ЛАЙТХАУС ГОЛФ ЕНД СПА ХОТЕЛ“ АД личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;
 • имате право да поискате от „ЛАЙТХАУС ГОЛФ ЕНД СПА ХОТЕЛ“ АД да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
 • имате право да поискате от „ЛАЙТХАУС ГОЛФ ЕНД СПА ХОТЕЛ“ АД личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:
  • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
  • когато сте оттеглил своето съгласие;
  • когато сте възразил срещу обработването,
  • когато обработването е незаконосъобразно;
  • когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
  • когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:

  • при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
  • за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес,
  • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
  • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 • имате право да поискате от „ЛАЙТХАУС ГОЛФ ЕНД СПА ХОТЕЛ“ АД, да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
 • имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;
 • имате право да възразите срещу определени видове обработка като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);
 • имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
 • имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;
 • при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим ново уведомление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели, включително извън ЕС и международни организации) при обработката на Вашите лични данни.

Упражняване на правата на субекта на лични данни

Във всеки момент, в който искате да упражните някое от гореизброените права (чл.15—22 от Регламента) следва да се свържете с Длъжностното лице по защита на данните чрез горепосочените контакти и да изпратите Заявление относно Вашето искане в качеството Ви на субект на лични данни.

Съгласно изискванията на Регламента при искане от Ваша страна в качеството на субект на лични данни администратора съдейства без ненужно забавяне и във всички случаи в срок от 1 месец от получаване на искането. Възможно е:

 • При необходимост този срок може да бъде удължен с още 2 месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията. Администраторът информира субекта на данните за всяко такова удължаване в срок от 1 месец от получаване на искането, като посочва и причините за забавянето.
 • Когато субектът на данни подава искане с електронни средства (чрез електронна поща и други), по възможност информацията се предоставя с електронни средства (чрез електронни съобщения и други), освен ако субектът на данни не е поискал друго.

Ако администраторът не предприеме действия по искането на субекта на данни, администраторът уведомява субекта на данни без забавяне и най-късно в срок от 1 месец от получаване на искането за:

 • причините да не предприеме действия и
 • за възможността за подаване на жалба до надзорен орган
 • и търсене на защита по съдебен ред.

Информацията по членове 13 и 14 от Регламента и всяка комуникация и действия по членове 15—22 и член 34 от Регламента се предоставят безплатно. Когато исканията на субект на данни са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, администраторът може или:

а) да наложи разумна такса, като взема предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или

б) да откаже да предприеме действия по искането.

Администраторът носи тежестта на доказване на явно неоснователен или прекомерен характер на искането.

Без да се засягат разпоредбите на член 11 от Регламента, когато администраторът има основателни опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искане по членове 15—21 от Регламента, администраторът може да поиска предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността на субекта на данните. В такива случаи е възможно да поискаме да удостоверите своята самоличност чрез документ или по друг недвусмислен начин.

Подаване на жалба до надзорен орган

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е
Комисия за защита на личните данни
адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

Подаване на жалба до Администратора на лични данни

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез „ЛАЙТХАУС ГОЛФ ЕНД СПА ХОТЕЛ“ АД, то можете да го направите на посочените данни за контакт на „ЛАЙТХАУС ГОЛФ ЕНД СПА ХОТЕЛ“ АД или директно на Длъжностното лице по защита на данните (на посочените по-горе данни за контакт.)

 

Декларация за поверителност

За функционирането на своя сайт (http://www.lighthousegolfresort.com/) „ЛАЙТХАУС ГОЛФ ЕНД СПА ХОТЕЛ“ АД обработва лични данни на физически лица с цел информиране и представяне на своите услуги в сферата на туризма. В процеса на своята дейност „ЛАЙТХАУС ГОЛФ ЕНД СПА ХОТЕЛ“ АД действа в качеството на Администратор на лични данни като обработва лични данни на физически лица, в качеството им на субекти на лични данни, съгласно Общ регламент за защита на данните Регламент (ЕС) 2016/679 (“ОРЗД”) и българското законодателство в областта на личните данни.

ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Какви лични данни събираме

При използване на функционалностите на уебсайта от страна на посетителите (субекти на лични данни) в качеството си на Администратор на лични данни „ЛАЙТХАУС ГОЛФ ЕНД СПА ХОТЕЛ“ АД обработва следните видове лични
данни:

 • Бисквитки (идентификатори на браузъра);
 • IP адрес;
 • Две имена;
 • E-mail адрес;
 • Телефонен номер;
 • Държава;
 • Информация за пристигане/заминаване.

В случай на непредоставяне на някои лични данни или предоставяне на некоректни такива, за Администратора на лични данни ще бъде изключително трудно или невъзможно да изпълни необходимите действия за удовлетворяване на субектите на лични данни, използващи функционалностите на уебсайта включително отговаряне на запитвания, провеждане на комуникация относно резервации, предоставяне на допълнителна информация и други.

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

С цел предоставянето на персонализирани и адекватни услуги чрез нашия уебсайт и нашите продукти, „ЛАЙТХАУС ГОЛФ ЕНД СПА ХОТЕЛ“ АД има нужда от технология за запаметяване и съхраняване на информация за използването им от Вас. Това става с помощта на т.нар. “бисквитки”. Те са малки текстови файлове, съдържащи малки количества информация и се съхраняват на вашия компютър или в паметта на Вашия уеб браузър. След това, Вашият уеб браузър изпраща тези бисквитки обратно към нашия уебсайт при всяко следващо посещение, като помага на сайта да Ви разпознае и съхранява информация за Вашите потребителски предпочитания (посещения, кликове, история на активността). Използването на събраните бисквитки е много ограничено и е свързано с технически цели – подобряване и персонализиране на функционалността на нашия уебсайт и нашите продукти). Информацията, събрана посредством използването на бисквитки, не може да бъде свързана с определено лице. Срокът за съхранение на бисквитките е 5 години съгласно международните стандарти NAI, с които можете да се запознаете на https://www.networkadvertising.org/.

По-подробна информация относно бисквитките и тяхната функционалност можете да откриете на https://www.aboutcookies.org/.

Посещавайки нашия сайт и регистрирайки се за ползване на нашите продукти, Вие приемате използването на бисквитки по начина, описан в настоящите Условия за използване на бисквитки. Независимо от това, Вие можете да контролирате и управлявате бисквитките по различни начини. Имайте предвид обаче, че премахването или блокирането на бисквитките може да повлияе на използването на нашия уебсайт и нашите продукти, като ограничи достъпа ви до определени функционалности или части от него.

Видове бисквитки, които използваме:

 

 • Необходими бисквитки

Тези бисквитки правят възможна коректната работа на нашия уебсайт и нашите продукти, тъй като Ви дават възможност да разглеждате информацията в тях и да използвате техните функции. Например, благодарение на тях Ви показваме информацията на нашия сайт на правилния език и др.

 • Функционални бисквитки

Тези бисквитки ни позволяват да съобразим работата на нашия сайт и на нашите продукти с предпочитанията на нашите посетители и потребители, за да използвате тяхната пълна функционалност, да гледате видеата в него и др. подобни. Тази информация е изцяло анонимна, използва се за много ограничени цели и се съхранява ограничен период от време.

 • Аналитични бисквитки

Ние използваме аналитични инструменти, които ни дават възможност да разберем каква е посещаемостта на нашия сайт, лесно ли работят нашите потребители с него и какво ги интересува от неговото съдържание. Събраната чрез тези бисквитки информация се използва изключително и само за статистически цели и няма за цел да бъде използвана за лично идентифициране на потребителите. Ние не получаваме никаква информация за Вашите лични данни. Тези бисквитки ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни. Аналитичните инструменти се предоставят от Google Analytics и Adobe Analytics и събраната информация за Вашия IP адрес не се свързва с каквато и да е друга информация, съхранявана от Google и Adobe.

 • Бисквитки за прецизно таргетиране

Тези бисквитки не съхраняват лична информация, а съдържат само информация за това как сте използвали нашия сайт. Те могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори, за да Ви показват само информация, която е релевантна за Вас. Например, такива са бисквитките на Facebook, Google и др.

Управление на бисквитките

Вие можете да контролирате и управлявате бисквитките по различни начини, използвайки Вашия браузър. Имайте предвид, че ако изтриете всички бисквитки, предпочитанията, които сте съхранили също ще бъдат изтрити. За повече информация как да промените настройките на вашия браузър, за да блокирате или филтрирате бисквитки, посетете https://www.aboutcookies.org или http://www.cookiecentral.com.

Ние използваме следните доставчици на услуги и можете да научите повече за техните политики за защита на личните данни и как да се откажете от техните бисквитки, като посетите техните сайтове:

 • Adobe: https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html
 • Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

„ЛАЙТХАУС ГОЛФ ЕНД СПА ХОТЕЛ“ АД може по своя преценка да променя и допълва настоящите Условия за използване на бисквитки по всяко време. В случай на изменение на тези Условия, ние ще посочим датата на промяна и това изменение ще влезе в сила по отношение на Вас и Вашите данни след датата на това изменение или от друга, изрично посочена по-късна дата.

Цел и основание на обработка

В качеството си на Администратор на лични данни „ЛАЙТХАУС ГОЛФ ЕНД СПА ХОТЕЛ“ АД обработва изброените видове лични данни при използването на уебсайта само и единствено с цел предоставяне на актуална и адекватна информация относно дейността на Lighthouse Golf Resort и представяне на своите услуги в сферата на туризма и развлечението въз основа изпълнение на своя легитимен интерес (чл. 6 пар. 1 б. е) от ОРЗД).

Получатели на лични данни

В качеството си на Администратор на лични данни „ЛАЙТХАУС ГОЛФ ЕНД СПА ХОТЕЛ“ АД предоставя лични данни на физически лица на държавни институции и учреждения само и единствено с цел изпълнение на нормативно задължение съгласно българското и/или европейско законодателство.

Понякога записваме част от информацията на наши сървъри или я изпращаме на доставчици на информационни услуги (трети страни) с цел максимално ползотворно и достъпно използване на функционалностите на уебсайта. 

„ЛАЙТХАУС ГОЛФ ЕНД СПА ХОТЕЛ“ АД не дава право на ползване, не продава, не разкрива и не споделя информация (лични данни по смисъла на ОРЗД) за своите посетители на уебсайта с други лица или с несвързани дружества, освен с оглед гореизброените цели на следните доставчици на информационни услуги:

 • Google със съответните свои продукти: Google Analytics, Google Tag Manager, DoubleClick for Publishers, AdX, AdSense, Google Case, Google IMA, Google Plus: https://privacy.google.com/# , https://policies.google.com/technologies/partnersites?hl=bg;
 • Facebook със съответните продукти: Facebook Tracking Pixel, Facebook Tools – Plug-in “like” button, Sign in with Facebook profile и др.: https://www.facebook.com/privacy/explanation ;
 • Twitter: https://twitter.com/en/privacy ;
 • Cloudflare CDN (https://www.cloudflare.com/privacypolicy/);
 • Flickr https://policies.yahoo.com/privacy/flickr/;
 • Tawk.to https://www.tawk.to/;
 • Clock Software https://www.clock-software.com/company-aboutus/privacypolicy.html

Срок на съхранение

В качеството си на Администратор на лични данни „ЛАЙТХАУС ГОЛФ ЕНД СПА ХОТЕЛ“ АД съхранява обработваните лични данни в срок до 2 години с оглед предоставяне на качествени услуги и постоянно подобряване на качеството им.

Сигурност на обработване

В качеството си на Администратор на лични данни „ЛАЙТХАУС ГОЛФ ЕНД СПА ХОТЕЛ“ АД предприема различни и множество организационни и технически мерки за поддържане на високо ниво на сигурност на обработваните лични данни на физически лица съгласно изискванията на ОРЗД и българското законодателство в областта на защита на личните данни.

Права на физическите лица (субекти на лични данни)

Съгласно изискванията на ОРЗД, „ЛАЙТХАУС ГОЛФ ЕНД СПА ХОТЕЛ“ АД в качеството на Администратор на лични данни уведомява всички физически лица, че в качеството им на субект на лични данни имат следните права по отношение на своите лични данни:

 • да получат информация дали се обработват техни лични данни и да получат достъп до данните;
 • да поискат да бъдат коригирани неточни лични данни, свързани с тях;
 • да поискат изтриване на свързаните с тях лични данни в точно определени случаи;
 • да поискат ограничаване на обработването на техни лични данни при определени условия;
 • да получат личните данни, които ги засягат и са предоставени на „ЛАЙТХАУС ГОЛФ ЕНД СПА ХОТЕЛ“ АД от тях в подходящ за използване формат;
 • да направят възражение срещу обработване на техни лични данни при определени условия;
 • да възразят да бъдат обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.

Моля да имате предвид, че запитвания за упражняване на права на субектите на данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 изпратени по поща или куриер изискват допълнително потвърждаване на самоличността.

Право на жалба до надзорен орган

Всяко физическо лице, което смята, че правата му по отношение на личните му данни са нарушени от „ЛАЙТХАУС ГОЛФ ЕНД СПА ХОТЕЛ“ АД има право да подаде жалба до Комисия за защита на личните данни с адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2. 
Интернет адрес: https://www.cpdp.bg/

Данни за контакт с администратора на лични данни

„ЛАЙТХАУС ГОЛФ ЕНД СПА ХОТЕЛ“ АД, ЕИК 201667372
България
Адрес: гр. София, р-н Възраждане, бул. “Ал. Стамболийски” №55, ет.3, офис 5
Имейл: info@lighthousegolfresort.com
Телефон: (+359) 0700 20 366
Интернет страница: http://www.lighthousegolfresort.com/

Данни за връзка с Длъжностно лице за защита на данните

Име: Веселин Милков Чолаков
Адрес: гр.Стара Загора , бул.Славянски 57
Имейл: dpo@lighthousegolfresort.com

Последно обновена: 23.07.2018г. 

3.3. Форма искания от субекти САЙТ.docx

Twitter Facebook Flickr