««

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

 Мястото на прехвърляне на правата на собственост е град Балчик. Прехвърляне на правото на собственост в България се извършва сутрин в работните дни.  

Ако вие или вашият представител сте отседнали в курортния комплекс „Лайтхаус Голф Ризорт & Спа”, вашият консултант от отдел Продажби ще се срещне с вас сутринта и ще ви заведе в кантората на нотариуса в Балчик. Там упълномощен преводач, определен от нотариуса ще ви преведе текста на нотариалния акт за собственост и на пълномощните.  Вие ще имате възможност да разгледате документите, предоставени на нотариуса, във връзка с вашия апартамент.
След като преводачът се увери, че вие разбирате напълно съдържанието на нотариалния акт за собственост и на пълномощните, ние сме готови за прехвърляне правата на собственост. Нотариусът прочита на глас текста на нотариалния акт за собственост и пита вас в качеството ви на Купувач и представителя на Продавача дали сте съгласни с текста. Ако и двете страни са съгласни, можем да подпишем нотариалния акт за собственост. След което актът се подписва от нотариуса и преводача. Вие следва да заплатите таксите на нотариуса, който ще извърши съответните плащания от ваше име и в срок от една седмица ще ви предостави разписките за направените плащания и вписания нотариалния акт за собственост. С вписването на нотариалния акт за собственост в Агенцията по вписвания вие ставате собственик на апартамента, който сте закупили.
В България е важно собствениците на недвижими имоти не само да ги притежават, но и да ги владеят, т.е. те имат ключове от апартамента, обитават го и го ползват. Ето защо след подписването на нотариалния акт за собственост, недвижимият имот следва да бъде предаден на вас. Предаването става на място, във вашия апартамент в „Лайтхаус Голф & Спа Ризорт”.
Ако се установят някакви недостатъци в строителството и/или довършителните работи, те следва да бъдат описани в Приемателния протокол.  Ние поемаме отговорност да отстраним недостатъците в определен срок, който ще зависи от естеството на конкретния недостатък. 
В този момент ние ви поздравяваме – вие официално станахте собственик на вашия втори дом в курортния комплекс „Лайтхаус Голф & Спа Ризорт”!
Сега вие следва да заплатите таксата за поддръжката на имота за календарната година (ако вече не сте я заплатили). За това плащане ще получите фактура. Освен това вие ще се срещнете с управителя на  отдел Управление на недвижимото имущество, който ще ви запознае с предлаганите услуги в курортния комплекс „Лайтхаус Голф Ризорт & Спа”.

Twitter Facebook Flickr